• Zapraszamy na multimedialną podróż •

poznaj warszawę jakiej już nie ma

• Приглашаем в мультимедийное путешествие •

узнайте Варшаву, которой больше нет

• We invite you for a multimedia journey •

get to know a Warsaw that no longer exists

• Wir laden Sie zu einer Multimedia-Reise ein •

lerne ein Warschau kennen, das es nicht mehr gibt

• Запрошуємо у мультимедійну подорож •

пізнати Варшаву, якої вже не існує

• Pozývame vás na multimediálnu cestu •

spoznať Varšavu, ktorá už neexistuje

• Nous vous invitons à un voyage multimédia •

apprendre à connaître une Varsovie qui n’existe plus

• Te invitamos a un viaje multimedia •

conoce una Varsovia que ya no existe

• Ti invitiamo per un viaggio multimediale •

conoscere una Varsavia che non esiste più

• Σας προσκαλούμε για ένα ταξίδι πολυμέσων •

γνωρίστε μια Βαρσοβία που δεν υπάρχει πλέον

• אנו מזמינים אתכם למסע מולטימדיה •

להכיר את ורשה שכבר לא קיימת

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Mamy dla Państwa propozycję niezwykłą. Zapraszamy na spacer po starej XIX wiecznej Warszawie, mieście królów z obrazów Canaletta, mieście zwanego wtedy Paryżem północy. Tutaj gdzie przed laty mieszkała Marie Curie Skłodowska prezentujemy miniatury najpiękniejszych warszawskich budowli, które w czasie wojny zostały spalone, zbombardowane, nigdy nie zostały odbudowane.

Zobaczą Pastwo ogromny Pałac Saski w którym mieszkał kiedyś Fryderyk Chopin i tam skomponował swojego pierwszego Poloneza, dziś po pałacu pozostał tylko fragment Grób Nieznanego Żołnierza. Znajdą tu Państwo także Wielką Synagogę jeden z najpiękniejszych XIX wiecznych zabytków miasta, Gościnny Dwór jeden z pierwszych budynków handlowych Warszawy, zobaczą Państwo stojący kiedyś vis-a-vis kościoła Św. Krzyża Pałac Karasia, Pałac Bielińskich bodaj najpiękniejszą barokową rezydencję Warszawy i Pałac Lubomirskich imponującą klasycystyczną budowlę z najbardziej okazała kolumnadą ówczesnej Warszawy. Poznają Państwo Teatr Letni oraz inne piękne budowle Warszawy, których nie ma już w Stolicy.

Wszystkie nasze miniatury zostały wykonane z największą dbałością o detal architektoniczny i historyczny w skali 1:25. W otoczeniu miniatur znajdują się figurki ludzi, pojazdów prezentujące scenki charakterystyczne dla danej epoki historycznej. Park tworzą entuzjaści historii, architektury, varsavianiści ale też graficy, modelarze i artyści, ludzie którzy kochają to co robią i chcą dzielić się swoją wiedzą i zapałem z innymi zapraszając ich w niezwykłą podróż. Jaki jest efekt ich pracy proszę się o tym przekonać…

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

У нас есть для вас необычное предложение. Мы приглашаем вас на прогулку по старой Варшаве 19 века, городу королей с картин Каналетто, городу, который тогда назывался Северным Парижем. Здесь, где много лет назад жила Мария Кюри Склодовская, мы представляем миниатюры самых красивых зданий Варшавы, которые были сожжены, разбомблены и никогда не восстанавливались во время войны.

Вы увидите огромный дворец Саски, в котором когда-то жил Фредерик Шопен и здесь он написал свой первый полонез, сегодня во дворце остался только фрагмент Могилы Неизвестного солдата. Вы также найдете Большую синагогу, один из самых красивых памятников города девятнадцатого века, Gościnny Dwór, одно из первых коммерческих зданий в Варшаве, вы увидите здание, стоящее напротив церкви Св. Кшижа, дворец Кара, дворец Белинских, возможно, самая красивая резиденция в стиле барокко в Варшаве и дворец Любомирских, впечатляющее здание в стиле классицизма с самой впечатляющей колоннадой Варшавы того времени. Вы познакомитесь с Летним театром и другими красивыми зданиями Варшавы, которых уже нет в столице.

Все наши миниатюры были выполнены с большим вниманием к архитектурным и историческим деталям в масштабе 1:25. Рядом с миниатюрами расположены фигуры людей и транспортных средств, изображающие сцены, характерные для данной исторической эпохи. Парк создан энтузиастами истории, архитектуры, варсавианцами, а также графическими дизайнерами, моделистами и художниками, людьми, которые любят свое дело и хотят поделиться своими знаниями и энтузиазмом с другими, приглашая их в необычное путешествие. Каков эффект от их работы, узнайте, пожалуйста …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

יש לנו הצעה יוצאת דופן עבורך. אנו מזמינים אתכם לטיול דרך ורשה העתיקה מהמאה ה -19, עיר המלכים מציורי קנאלטו, העיר שנקראה אז פריז הצפון. כאן, שם התגוררה מארי קורי סקלודובסקה לפני שנים, אנו מציגים מיניאטורות של בנייני ורשה היפים ביותר, שנשרפו, הופצצו ולעולם לא נבנו מחדש במהלך המלחמה.

תראו את ארמון סאסקי הענק בו התגורר פעם פריידיק שופן ושם הוא חיבר את הפולונייז הראשון שלו, כיום נותר בארמון רק שבר מקבר החייל האלמוני. תוכלו למצוא גם את בית הכנסת הגדול, אחד המונומנטים היפים ביותר של המאה התשע עשרה בעיר, גושיני דבור, אחד הבניינים המסחריים הראשונים בוורשה. קריז’יה, ארמון קרא, ארמון בילינסקי, ללא ספק בית המגורים הבארוקי היפה ביותר בוורשה וארמון לובומירסקי, מבנה קלאסיציסטי מרשים עם העמוד המרשים ביותר של ורשה באותה תקופה. תוכלו להכיר את תיאטרון הקיץ ומבנים יפים אחרים בוורשה שכבר אינם בבירה.

כל המיניאטורות שלנו נעשו תוך תשומת לב מרבית לפרטים אדריכליים והיסטוריים בסולם 1:25. בסביבת מיניאטורות יש דמויות של אנשים ורכבים המציגים סצנות האופייניות לעידן היסטורי נתון. הפארק נוצר על ידי חובבי היסטוריה, אדריכלות, ורסיאניסטים, אך גם מעצבים גרפיים, מעצבים ואמנים, אנשים שאוהבים את מה שהם עושים ורוצים לחלוק את הידע וההתלהבות שלהם עם אחרים, ומזמינים אותם למסע יוצא דופן. מה ההשפעה של עבודתם, אנא בררו על כך …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

We have an unusual offer for you. We invite you for a walk through the old 19th century Warsaw, the city of kings from Canaletto’s paintings, the city then called the Paris of the North. Here, where Marie Curie Skłodowska lived years ago, we present miniatures of the most beautiful Warsaw buildings, which were burnt, bombed, and never rebuilt during the war.

You will see the enormous Saxon Palace in which Fryderyk Chopin once lived and where he composed his first Polonaise, today only a fragment of the Tomb of the Unknown Soldier remains in the palace. You will also find the Great Synagogue, one of the most beautiful nineteenth-century monuments of the city, Gościnny Dwór, one of the first commercial buildings in Warsaw, you will see the one standing opposite the Church of St. Krzyża, Kara’s Palace, Bieliński Palace, arguably the most beautiful baroque residence in Warsaw and the Lubomirski Palace, an impressive classicist building with the most impressive colonnade of Warsaw at that time. You will get to know the Summer Theater and other beautiful buildings in Warsaw that are no longer in the capital.

All our miniatures were made with the greatest attention to architectural and historical detail on a scale of 1:25. In the vicinity of miniatures, there are figures of people and vehicles presenting scenes characteristic for a given historical era. The park is created by enthusiasts of history, architecture, Varsavianists, but also graphic designers, modelers and artists, people who love what they do and want to share their knowledge and enthusiasm with others, inviting them on an extraordinary journey. What is the effect of their work, please find out about it …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Wir haben ein ungewöhnliches Angebot für Sie. Wir laden Sie zu einem Spaziergang durch das alte Warschau des 19. Jahrhunderts ein, die Stadt der Könige nach Canalettos Gemälden, die damals als Paris des Nordens bezeichnet wurde. Hier, wo Marie Curie Skłodowska vor Jahren lebte, präsentieren wir Miniaturen der schönsten Warschauer Gebäude, die während des Krieges verbrannt, bombardiert und nie wieder aufgebaut wurden.

Sie werden den riesigen sächsischen Palast sehen, in dem Fryderyk Chopin einst lebte und in dem er seine erste Polonaise komponierte. Heute ist nur noch ein Fragment des Grabes des unbekannten Soldaten im Palast erhalten. Sie finden auch die Große Synagoge, eines der schönsten Denkmäler des 19. Jahrhunderts in der Stadt, den Gościnny Dwór, eines der ersten Geschäftsgebäude in Warschau, und Sie sehen das gegenüber der Kirche St. Krzyża, Karas Palast, Bieliński-Palast, die wohl schönste Barockresidenz in Warschau, und der Lubomirski-Palast, ein beeindruckendes klassizistisches Gebäude mit der beeindruckendsten Kolonnade Warschaus zu dieser Zeit. Sie lernen das Sommertheater und andere schöne Gebäude in Warschau kennen, die nicht mehr in der Hauptstadt liegen.

Alle unsere Miniaturen wurden mit größter Aufmerksamkeit für architektonische und historische Details auf einer Skala von 1:25 hergestellt. In der Nähe von Miniaturen befinden sich Figuren von Menschen und Fahrzeugen, die Szenen darstellen, die für eine bestimmte historische Epoche charakteristisch sind. Der Park wurde von Geschichts- und Architekturliebhabern, Varsavianisten, aber auch Grafikdesignern, Modellierern und Künstlern geschaffen. Menschen, die ihre Arbeit lieben und ihr Wissen und ihre Begeisterung mit anderen teilen möchten, laden sie zu einer außergewöhnlichen Reise ein. Was ist die Wirkung ihrer Arbeit, bitte informieren Sie sich darüber …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Ми маємо для вас незвичайну пропозицію. Ми запрошуємо вас на прогулянку старою Варшавою XIX століття, містом королів з картин Каналетто, містом, який тоді називали Парижем Півночі. Тут, де багато років тому жила Марія Кюрі Склодовська, ми представляємо мініатюри найкрасивіших варшавських будівель, які були спалені, бомбардовані та ніколи не відбудовані під час війни.

Ви побачите величезний саксонський палац, в якому колись жив Фридерик Шопен, і там він склав свій перший полонез, сьогодні в палаці залишився лише фрагмент Могили Невідомого солдата. Ви також знайдете Велику синагогу, одну з найкрасивіших пам’яток міста XIX століття, Gościnny Dwór, одну з перших комерційних будівель у Варшаві, ви побачите ту, що стоїть навпроти церкви св. Кшижа, палац Карли, палац Белінських, мабуть, найкрасивіша барокова резиденція у Варшаві та палац Любомирських, вражаюча класицистична споруда з найбільш вражаючою колонадою Варшави того часу. Ви познайомитесь з Літнім театром та іншими красивими будівлями у Варшаві, яких уже немає в столиці.

Всі наші мініатюри були зроблені з найбільшою увагою до архітектурних та історичних деталей у масштабі 1:25. Поблизу мініатюр є фігури людей та транспортних засобів, що представляють сцени, характерні для даної історичної епохи. Парк створений ентузіастами історії, архітектури, варсавіаністами, а також графічними дизайнерами, моделями та художниками, людьми, які люблять те, що вони роблять, і хочуть поділитися своїми знаннями та ентузіазмом з іншими, запрошуючи їх у надзвичайну подорож. Який ефект від їх роботи, будь ласка, дізнайтеся про це …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Máme pre vás neobvyklú ponuku. Pozývame vás na prechádzku starou Varšavou z 19. storočia, mestom kráľov z obrazov Canaletto, ktorému sa vtedy hovorilo Paríž severu. Tu, kde pred rokmi žila Marie Curie Skłodowska, predstavujeme miniatúry najkrajších varšavských budov, ktoré boli počas vojny spálené, bombardované a nikdy prestavané.

Uvidíte obrovský saský palác, v ktorom kedysi žil Fryderyk Chopin, a tam zložil svoju prvú polonézu, dnes v paláci zostal iba zlomok Hrobu neznámeho vojaka. Nájdete tiež Veľkú synagógu, jednu z najkrajších pamiatok mesta z 19. storočia, Gościnny Dwór, jednu z prvých komerčných budov vo Varšave. Krzyża, palác Kara, palác Bieliński, pravdepodobne najkrajšie barokové sídlo vo Varšave a palác Lubomirski, pôsobivá klasicistická budova s ​​najpôsobivejšou kolonádou vtedajšej Varšavy. Spoznáte Letné divadlo a ďalšie nádherné budovy vo Varšave, ktoré už v hlavnom meste neexistujú.

Všetky naše miniatúry boli vyrobené s najväčšou pozornosťou k architektonickým a historickým detailom na škále 1:25. V blízkosti miniatúr sú postavy ľudí a vozidiel predstavujúcich scény charakteristické pre danú historickú éru. Park vytvárajú nadšenci histórie, architektúry, varsavianisti, ale aj grafici, modelári a umelci, ľudia, ktorí majú radi to, čo robia, a chcú zdieľať svoje vedomosti a nadšenie s ostatnými a pozývať ich na mimoriadnu cestu. Aký je dopad ich práce, dozviete sa o nich …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Nous avons une offre inhabituelle pour vous. Nous vous invitons à vous promener dans l’ancienne Varsovie du XIXe siècle, la ville des rois d’après les peintures de Canaletto, la ville alors appelée le Paris du Nord. Ici, où vivait Marie Curie Skłodowska il y a des années, nous présentons des miniatures des plus beaux bâtiments de Varsovie, qui ont été incendiés, bombardés et jamais reconstruits pendant la guerre.

Vous verrez l’énorme palais saxon dans lequel Fryderyk Chopin a vécu et où il a composé sa première polonaise, il ne reste aujourd’hui qu’un fragment de la tombe du soldat inconnu dans le palais. Vous trouverez également la Grande Synagogue, l’un des plus beaux monuments du XIXe siècle de la ville, le Gościnny Dwór, l’un des premiers bâtiments commerciaux de Varsovie, et vous verrez celui qui se trouve en face de l’église St. Krzyża, le palais de Kara, le palais Bieliński, sans doute la plus belle résidence baroque de Varsovie, et le palais Lubomirski, un impressionnant bâtiment classique avec la colonnade la plus impressionnante de Varsovie à cette époque. Vous découvrirez le théâtre d’été et d’autres beaux bâtiments de Varsovie qui n’existent plus dans la capitale.

Toutes nos miniatures ont été réalisées avec la plus grande attention aux détails architecturaux et historiques sur une échelle de 1:25. Il y a des personnages et des véhicules à proximité de miniatures, présentant des scènes caractéristiques d’une époque historique donnée. Le parc est créé par des passionnés d’histoire, d’architecture, des varsaviens, mais aussi des graphistes, des modélistes et des artistes, des gens qui aiment ce qu’ils font et veulent partager leurs connaissances et leur enthousiasme avec les autres, les invitant à un voyage extraordinaire. Quel est l’effet de leur travail, veuillez le découvrir …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Tenemos una oferta inusual para ti. Te invitamos a dar un paseo por la antigua Varsovia del siglo XIX, la ciudad de los reyes de las pinturas de Canaletto, la ciudad entonces llamada la París del Norte. Aquí, donde vivió Marie Curie Skłodowska hace años, presentamos miniaturas de los edificios más bellos de Varsovia, que fueron quemados, bombardeados y nunca reconstruidos durante la guerra.

Verá el enorme Palacio Sajón en el que vivió Fryderyk Chopin y donde compuso su primera Polonesa, hoy solo queda en el palacio un fragmento de la Tumba del Soldado Desconocido. También encontrará la Gran Sinagoga, uno de los monumentos del siglo XIX más bellos de la ciudad, el Gościnny Dwór, uno de los primeros edificios comerciales de Varsovia, y verá el que está frente a la Iglesia de St. Krzyża, el Palacio de Kara, el Palacio Bieliński, posiblemente la residencia barroca más hermosa de Varsovia y el Palacio Lubomirski, un impresionante edificio clasicista con la columnata más impresionante de Varsovia en ese momento. Conocerá el Teatro de Verano y otros hermosos edificios de Varsovia que ya no existen en la capital.

Todas nuestras miniaturas se realizaron con la mayor atención a los detalles arquitectónicos e históricos en una escala de 1:25. Hay figuras de personas y vehículos en el entorno de las miniaturas, que presentan escenas características de una época histórica determinada. El parque está creado por entusiastas de la historia, la arquitectura, los varsavianistas, pero también diseñadores gráficos, modeladores y artistas, personas que aman lo que hacen y quieren compartir sus conocimientos y entusiasmo con los demás, invitándolos a un viaje extraordinario. Cuál es el efecto de su trabajo, infórmate …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Abbiamo un’offerta insolita per te. Ti invitiamo a fare una passeggiata nella vecchia Varsavia del XIX secolo, la città dei re dai dipinti del Canaletto, la città allora chiamata la Parigi del Nord. Qui, dove Marie Curie Skłodowska visse anni fa, presentiamo le miniature degli edifici più belli di Varsavia, che furono bruciati, bombardati e mai ricostruiti durante la guerra.

Vedrai l’enorme palazzo sassone in cui un tempo viveva Fryderyk Chopin e lì compose la sua prima polacca, oggi nel palazzo rimane solo un frammento della Tomba del Milite Ignoto. Troverete anche la Grande Sinagoga, uno dei più bei monumenti ottocenteschi della città, il Gościnny Dwór, uno dei primi edifici commerciali di Varsavia, e vedrete quello in piedi di fronte alla Chiesa di S. Krzyza, il Palazzo di Kara, il Palazzo Bieliński, probabilmente la più bella residenza barocca di Varsavia, e il Palazzo Lubomirski, un imponente edificio classicista con il colonnato più imponente di Varsavia in quel momento. Conoscerai il teatro estivo e altri splendidi edifici di Varsavia che non esistono più nella capitale.

Tutte le nostre miniature sono state realizzate con la massima attenzione ai dettagli architettonici e storici su una scala di 1:25. Ci sono figure di persone e veicoli in prossimità di miniature, che presentano scene caratteristiche per una data epoca storica. Il parco è creato da appassionati di storia, architettura, varsaviani, ma anche grafici, modellisti e artisti, persone che amano quello che fanno e vogliono condividere le proprie conoscenze ed entusiasmo con gli altri, invitandoli in un viaggio straordinario. Qual è l’effetto del loro lavoro, per favore scoprilo …

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Έχουμε μια ασυνήθιστη προσφορά για εσάς. Σας προσκαλούμε για μια βόλτα στην παλιά Βαρσοβία του 19ου αιώνα, την πόλη των βασιλιάδων από τους πίνακες του Canaletto, η πόλη που ονομάζεται τότε το Παρίσι του Βορρά. Εδώ, όπου ζούσε η Marie Curie Skłodowska πριν από χρόνια, παρουσιάζουμε μινιατούρες από τα πιο όμορφα κτίρια της Βαρσοβίας, τα οποία κάηκαν, βομβαρδίστηκαν και δεν ξαναχτίστηκαν ποτέ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Θα δείτε το τεράστιο σαξονικό παλάτι στο οποίο έζησε κάποτε ο Φρίντερικ Σόπιν και όπου συνέθεσε την πρώτη του Πολωνική, σήμερα μόνο ένα κομμάτι του Τάφου του Άγνωστου Στρατιώτη παραμένει στο παλάτι. Θα βρείτε επίσης τη Μεγάλη Συναγωγή, ένα από τα ομορφότερα μνημεία της πόλης του 19ου αιώνα, το Gościnny Dwór, ένα από τα πρώτα εμπορικά κτίρια στη Βαρσοβία, θα δείτε αυτό που στέκεται απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου. Το Krzyża, το παλάτι του Kara, το παλάτι Bieliński, αναμφισβήτητα η πιο όμορφη μπαρόκ κατοικία στη Βαρσοβία και το παλάτι Lubomirski, ένα εντυπωσιακό κλασικό κτήριο με την πιο εντυπωσιακή κιονοστοιχία της Βαρσοβίας εκείνη την εποχή. Θα γνωρίσετε το Θερινό Θέατρο και άλλα όμορφα κτίρια στη Βαρσοβία που δεν βρίσκονται πλέον στην πρωτεύουσα.

Όλες οι μινιατούρες μας φτιάχτηκαν με τη μεγαλύτερη προσοχή στις αρχιτεκτονικές και ιστορικές λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:25. Κοντά σε μινιατούρες, υπάρχουν φιγούρες ανθρώπων και οχημάτων που παρουσιάζουν σκηνές χαρακτηριστικές για μια δεδομένη ιστορική εποχή. Το πάρκο δημιουργήθηκε από λάτρεις της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, των Varsavianists, αλλά και των γραφιστών, των μοντέλων και των καλλιτεχνών, ανθρώπων που αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν να μοιραστούν τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό τους με άλλους, προσκαλώντας τους σε ένα εξαιρετικό ταξίδι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, παρακαλώ μάθετε για αυτό …

• Intrygujące opowieści •

każda budowla skrywa w sobie tajemnice czekające na odkrycie

• Интригующие истории •

В каждом здании есть секреты, которые ждут своего открытия

• Intriguing stories •

each building has secrets waiting to be discovered

• Faszinierende Geschichten •

Jedes Gebäude verbirgt Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden

• Інтригуючі історії •

кожна будівля приховує секрети, які чекають на відкриття

• Pútavé príbehy •

každá budova má tajomstvá, ktoré čakajú na svoje objavenie

• Des histoires intrigantes •

chaque bâtiment cache des secrets à découvrir

• Historias fascinantes •

cada edificio esconde secretos que esperan ser descubiertos

• Storie intriganti •

ogni edificio nasconde segreti che aspettano di essere scoperti

• Συναρπαστικές ιστορίες •

κάθε κτίριο κρύβει μυστικά που περιμένουν να ανακαλυφθούν

• סיפורים מסקרנים •

כל בניין מסתיר סודות שמחכים להתגלות

Pałac Saski

Niezwykła historia Pałacu Saskiego

Сансконский дворец

Необычайная история дворца Саски

The Saxon Palace

The extraordinary history of the Saxon Palace

Das Sächsische Palais

Die außergewöhnliche Geschichte des Sächsische Palais

Саксонський палац

Надзвичайна історія палацу Саскі

Saský Palác

Mimoriadna história paláca Saský

Palais de Saxe

L’histoire extraordinaire du Saxe Palace

Palacio Saski

La extraordinaria historia del Palacio Saski

Palazzo Sassone

La straordinaria storia del Palazzo Sassone

Το Σαξονικό Παλάτι

Η εξαιρετική ιστορία του Saski Palace

ארמון סאסקי

ההיסטוריה יוצאת הדופן של ארמון סאסקי

Pałac Leopolda Kronenberga

Najbardziej okazała XIX wieczna rezydencja Warszawy

Дворец Леопольда Кроненберга

Самая впечатляющая резиденция XIX века в Варшаве

Leopold Kronenberg’s Palace

the most magnificent nineteenth-century residence in Warsaw

Der Palast von Leopold Kronenberg

die beeindruckendste Residenz aus dem 19. Jahrhundert in Warschau

ПАЛАЦ ЛЕОПОЛДА КРОНЕНБЕРГА

найбільш вражаюча резиденція XIX століття у Варшаві

Palác Leopolda Kronenberga

najpôsobivejšie sídlo vo Varšave z 19. storočia

Palais de Leopold Kronenberg

la plus magnifique résidence du XIXe siècle à Varsovie

El Palacio de Leopoldo Kronenberg

la residencia del siglo XIX más magnífica de Varsovia

Palazzo di Leopold Kronenberg

la più imponente residenza del XIX secolo a Varsavia

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ LEOPOLD KRONENBERG

η πιο εντυπωσιακή κατοικία του 19ου αιώνα στη Βαρσοβία

ארמון ליאופולד קרוננברג

בית המגורים המרשים ביותר מהמאה ה -19 בוורשה

Kamienica Kazimierza Granzowa

Jedna z najwspanialszych kamienic przedwojennej Warszawy

Многоквартирный дом Казимежа Гранцова

Один из самых великолепных многоквартирных домов довоенной Варшавы.

Kazimierz Granzow’s Building

One of the most magnificent tenement houses in pre-war Warsaw

Mietshaus von Kazimierz Granzow

Eines der prächtigsten Mietshäuser in Warschau vor dem Krieg

КАМ’ЯНИЦЯ КАЗІМЄЖА ГРАНЦОВА

Один з найбільш пишних кам’яниць у довоєнній Варшаві

Meštiansky dom Kazimierza Granzowa

Jeden z najveľkolepejších činžiakov v predvojnovej Varšave

Immeuble de Kazimierz Granzow

L’un des plus beaux immeubles d’habitation de Varsovie d’avant-guerre

La vivienda de Kazimierz Granzow

Una de las casas de vecindad más magníficas de la Varsovia de antes de la guerra

Casa di Kazimierz Granzow

Una delle più magnifiche case popolari della Varsavia prebellica

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΜΙΕΖ ΓΚΡΑΝΖΟΒ

Ένα από τα πιο υπέροχα σπίτια στην προπολεμική Βαρσοβία

בית הדירות של קז’ימייז ‚גרנזובה

אחד מבתי הדירות המפוארים בוורשה לפני המלחמה

Gościnny Dwór

Można go śmiało nazwać ówczesną galerią handlową

Гостиный двор на площади Железных ворот

Его смело можно назвать торговым центром того времени.

The Guest Mansion

It can be safely called a shopping mall of that time

Gastfreundlicher Wohnsitz

Es kann sicher ein Einkaufszentrum der Zeit genannt werden

Гостинний двірнаплощіЖелязнейБрами

Його сміливо можна назвати торговим центром того часу

Gościnny Dwór na námestí Železnej Brány

Dá sa to pokojne nazvať nákupným centrom tej doby

Manoir Hospitalier

Il peut être appelé en toute sécurité un centre commercial de cette époque

Casa solariega de huéspedes

Se puede llamar con seguridad un centro comercial de la época.

Gościnny Dwór in piazza di Żelazna Brama

Può essere tranquillamente definito un centro commerciale dell’epoca

Φιλόξενο αρχοντικό

Μπορεί να ονομάζεται με ασφάλεια ένα εμπορικό κέντρο της εποχής

אחוזת אורחים בכיכר ברמזה זלזנה

אפשר לקרוא לזה בבטחה קניון של אז

Wielka Synagoga przy placu Tłomackie

Obecnie nieistniejąca największa synagoga w Warszawie

Большая синагога на Тломацкой площади

Самая большая синагога в Варшаве, которой больше нет

The Great Synagogue in the Tłomackie Square

The largest synagogue in Warsaw, which does not exist today

Große Synagoge am Tłomackie-Platz

Die größte Synagoge in Warschau, die es nicht mehr gibt

Велика синагога на площі Тломацьке

Найбільша синагога у Варшаві, якої вже немає

Veľká synagóga na námestí Tłomackie

Najväčšia synagóga vo Varšave, ktorá už neexistuje

La grande synagogue sur la place Tłomackie

La plus grande synagogue de Varsovie, qui n’existe plus

La Gran Sinagoga en la Plaza Tłomackie

La sinagoga más grande de Varsovia, que ya no existe

Grande Sinagoga in piazza Tłomackie

La più grande sinagoga di Varsavia, che oggi non esiste

Η Μεγάλη Συναγωγή στην πλατεία Τουομάτσκιε

Η μεγαλύτερη συναγωγή στη Βαρσοβία, η οποία δεν υπάρχει σήμερα

בית הכנסת הגדול בכיכר טלומקי

בית הכנסת הגדול ביותר בוורשה, שכבר אינו קיים

Budynek Giełdy Warszawskiej przy ul. Królewskiej

Uwierzycie, że w tym gmachu jeździło się konno?

Здание Варшавской биржи на улице Королевской

Можете ли вы поверить, что раньше вы катались на лошадях в этом здании?

The Stock Exchange Building in Królewska Street

Can you believe that you used to ride horses in this building?

Gebäude der Warschauer Börse an der Krolewska-Straße

Kannst du glauben, dass du in diesem Gebäude früher geritten bist?

Будинок Варшавської біржі на вул. Крулевській

Чи можете ви повірити, що раніше їздили на конях у цій будівлі?

Budova Varšavskej burzy pri ul. Królewskej

Veríte tomu, že ste v tejto budove jazdili na koňoch?

Bâtiment de la Bourse de Varsovie sur la rue Królewska

Pouvez-vous croire que vous aviez l’habitude de monter à cheval dans ce bâtiment?

El edificio de la bolsa de valores de Varsovia en la c. Królewska

¿Puedes creer que solías montar a caballo en este edificio?

L’EDIFICIO DELLA BORSA DI VARSAVIA IN VIA KRÓLEWSKA

Riesci a credere che andavi a cavallo in questo edificio?

Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας στην οδό Βασιλικών

Μπορείτε να πιστεύετε ότι οδηγούσατε άλογα σε αυτό το κτίριο;

בניין הבורסה של ורשה ברחוב קרולבסקה

אתה יכול להאמין שנהגת לרכוב על סוסים בבניין הזה?

Wielki Salon i Żelazna Brama

Architektoniczna oprawa Ogrodu Saskiego

БОЛЬШОЙ САЛОН И ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА

Архитектурная обстановка сада Саски

The Grand Lounge and The Iron Gate

The architectural setting of the Saski Garden

Der Große Salon und das Eiserne Tor

Die architektonische Umgebung des Saski-Gartens

ВЕЛИКИЙ САЛОНТА ЖЕЛЯЗНАБРАМА

Архітектурна обстановка Саського саду

Veľký Salón a Železná Brána

Architektonické prostredie záhrady Saski

Grand Salon et Portail de Fer

Le cadre architectural du jardin Saski

EL GRAN SALÓN Y LA PUERTA DE HIERRO

El entorno arquitectónico del jardín Saski

Wielki Salon e Żelazna Brama

L’impostazione architettonica del Giardino Saski

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΥΛΗ

Το αρχιτεκτονικό περιβάλλον του κήπου Saski

שער סלון גדול וברזל

התפאורה האדריכלית של גן סאסקי

• Zwiedzanie z przewodnikiem •

gotowi na rozpoczęcie podróży?

• Экскурсии •

готовы начать свое путешествие?

• Guided tours •

ready to start your journey?

• Führungen •

Bereit, deine Reise zu beginnen?

• Екскурсії •

готові розпочати свою подорож?

• Výlety so sprievodcom •

ste pripravení začať svoju cestu?

• Visites guidées •

prêt à commencer votre voyage?

• Visitas guiadas •

listo para comenzar su viaje?

• Visita guidata •

pronto per iniziare il tuo viaggio?

• Ξεναγήσεις •

είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το ταξίδι σας;

• סיורים מודרכים •

מוכנים להתחיל את המסע שלך?

Budynek Giełdy Warszawskiej przy ul. Królewskiej

Uwierzycie, że w tym gmachu jeździło się konno?

Здание Варшавской биржи на улице Королевской

Можете ли вы поверить, что раньше вы катались на лошадях в этом здании?

The Stock Exchange Building in Królewska Street

Can you believe that you used to ride horses in this building?

Gebäude der Warschauer Börse an der Krolewska-Straße

Kannst du glauben, dass du in diesem Gebäude früher geritten bist?

Будинок Варшавської біржі на вул. Крулевській

Чи можете ви повірити, що раніше їздили на конях у цій будівлі?

Budova Varšavskej burzy pri ul. Królewskej

Veríte tomu, že ste v tejto budove jazdili na koňoch?

Bâtiment de la Bourse de Varsovie sur la rue Królewska

Pouvez-vous croire que vous aviez l’habitude de monter à cheval dans ce bâtiment?

El edificio de la bolsa de valores de Varsovia en la c. Królewska

¿Puedes creer que solías montar a caballo en este edificio?

L’EDIFICIO DELLA BORSA DI VARSAVIA IN VIA KRÓLEWSKA

Riesci a credere che andavi a cavallo in questo edificio?

Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας στην οδό Βασιλικών

Μπορείτε να πιστεύετε ότι οδηγούσατε άλογα σε αυτό το κτίριο;

בניין הבורסה של ורשה ברחוב קרולבסקה

אתה יכול להאמין שנהגת לרכוב על סוסים בבניין הזה?

Gościnny Dwór i Żelazna Brama

Można go śmiało nazwać ówczesną galerią handlową

Гостиный двор на площади Железных ворот

Его смело можно назвать торговым центром того времени.

The Guest Mansion and The Iron Gate

It can be safely called a shopping mall of that time

Gastfreundlicher Wohnsitz und das Eiserne Tor

Es kann sicher ein Einkaufszentrum der Zeit genannt werden

Госцінний Двір та Залізні ворота

Його сміливо можна назвати торговим центром того часу

Gościnny Dwór a Železná brána

Dá sa to pokojne nazvať nákupným centrom tej doby

Manoir Hospitalier et la porte de fer

Il peut être appelé en toute sécurité un centre commercial de cette époque

Gościnny Dwór y la Puerta de Hierro

Se puede llamar con seguridad un centro comercial de la época.

Gościnny Dwór e la Porta di Ferro

Può essere tranquillamente definito un centro commerciale dell’epoca

Ο Gościnny Dwór και η Iron Gate

Μπορεί να ονομάζεται με ασφάλεια ένα εμπορικό κέντρο της εποχής

גוצ’יני דבור ושער הברזל

אפשר לקרוא לזה בבטחה קניון של אז

Pałac Lubomirskich

O pałacu opowiada varsavianista Ryszard Mączewski

Любомирский дворец

Рышард Мочевский, варсавианин, рассказывает о дворце

Lubomirski Palace

Ryszard Mączewski, a varsavianist, talks about the palace

Lubomirski Palast

Ryszard Mączewski, ein Varsavianist, spricht über den Palast

Палац Любомирських

Рішард Мачевський, варсавіст, розповідає про палац

Palác Lubomirski

O paláci hovorí varsavianista Ryszard Mączewski

Palais Lubomirski

Ryszard Mączewski, un varsavianiste, parle du palais

Palacio de Lubomirski

Ryszard Mączewski, un varsavianista, habla sobre el palacio

Palazzo Lubomirski

Ryszard Mączewski, un varsavianista, parla del palazzo

Παλάτι Lubomirski

Ο Ryszard Mączewski, βαρσαβιανός, μιλά για το παλάτι

ארמון לובומירסקי

Ryszard Mączewski, varsavianist, מדבר על הארמון

Pałac Leopolda Kronenberga

Najbardziej okazała XIX wieczna rezydencja Warszawy

Дворец Леопольда Кроненберга

Самая впечатляющая резиденция XIX века в Варшаве

Leopold Kronenberg’s Palace

the most magnificent nineteenth-century residence in Warsaw

Der Palast von Leopold Kronenberg

die beeindruckendste Residenz aus dem 19. Jahrhundert in Warschau

ПАЛАЦ ЛЕОПОЛДА КРОНЕНБЕРГА

найбільш вражаюча резиденція XIX століття у Варшаві

Palác Leopolda Kronenberga

najpôsobivejšie sídlo vo Varšave z 19. storočia

Palais de Leopold Kronenberg

la plus magnifique résidence du XIXe siècle à Varsovie

El Palacio de Leopoldo Kronenberg

la residencia del siglo XIX más magnífica de Varsovia

Palazzo di Leopold Kronenberg

la più imponente residenza del XIX secolo a Varsavia

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ LEOPOLD KRONENBERG

η πιο εντυπωσιακή κατοικία του 19ου αιώνα στη Βαρσοβία

ארמון ליאופולד קרוננברג

בית המגורים המרשים ביותר מהמאה ה -19 בוורשה